Instrukcje

Tutaj możesz pobrać wielojęzyczne instrukcje obsługi do produktów firmy Newell.

Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 24-36 miesięcy od daty zakupu w zależności od produktu.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.

W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana po przedstawieniu:
- podpisany przez klienta dokument gwarancyjny dotyczący wadliwego sprzętu,
- ważny dowód zakupu sprzętu z widoczną datą sprzedaży.
Fakt i datę wykonania naprawy serwis potwierdza w dokumencie gwarancyjnym.
Klient ma prawo do ubiegania się o wymianę produktu na nowy, jeśli taki istnieje:
- W okresie gwarancji serwis wykona 3 naprawy tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie wskazywał na usterkę uniemożliwiającą jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
Jeżeli po spełnieniu warunków określonych w punkcie 6, wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem (paski napędowe, żarówki, lasery do czytania itp.)
Uszkodzenia spowodowane przez paski napędowe, żarówki, lasery odczytujące itp. nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia w sieci energetycznej, instalacja sprzętu i aktualizacja oprogramowania niezgodna z instrukcją obsługi, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenie głośnika na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacje wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.

Warunkiem powołania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest użytkowanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu przez Klienta podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia sprzętu.
Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Zastrzeżenie to obejmuje również używanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia takie mogą być naprawione na koszt klienta.
Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, pod warunkiem, że są one zgodne z instrukcją obsługi producenta.

Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
a) stwierdzenie sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów a danymi na urządzeniach,
b) naruszenie lub zerwanie plomb,
(c) wcześniejsze naprawy własne,
d) zmiany konstrukcyjne, w tym przebudowy i adaptacje wyposażenia.
Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
Powyższe warunki gwarancji nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 15 (b) do (d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Dodaj do koszyka