Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe.
Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji.

1. Jaki podmiot prawny będzie korzystał z Twoich danych osobowych?

Fdirect sp. z o.o. ul. Rabieńska 18, 94-227 Łódź, Polska

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Fdirect sp. z o.o. będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów:
a) realizacja transakcji;
b) komunikacja;
c) działania marketingowe i promocyjne;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fdirect sp. z o.o. jest Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja zamówienia).

3. Z jakich danych osobowych będziemy korzystać?

Przetwarzane będą w szczególności wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższych celów Fdirect sp. z o.o.:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, numer konta bankowego.

4. Za pomocą jakich środków będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych.

5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz biura rachunkowego Fdirect sp. z o.o. oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy/ZUS.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Twoich danych osobowych?

Przekazanie Państwa danych jest niezbędne w związku z realizacją postanowień umowy.
Jeśli nie zostaną one podane, nie jest możliwa sprzedaż towarów lub usług wynikających z zawarcia umowy.

7. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

W związku z danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:
a) dostęp - możesz zażądać bezpłatnego dostępu do swoich danych;
b) sprostowanie - możesz zwrócić się do Fdirect sp. z o.o. o poprawienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcie - możesz zwrócić się do Fdirect sp. z o.o., Ltd. o usunięcie danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
- zaakceptowałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
- wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fdirect sp. z o.o.
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Ograniczenie przetwarzania - użytkownik może zwrócić się do Fdirect sp. z o.o. o ograniczenie sposobu przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
- kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - przez okres umożliwiający Fdirect sp. z o.o., Ltd. sprawdzenie prawidłowości tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania;
- Fdirect sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie prawa do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fdirect sp. z o.o. są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

e) przeniesienie danych - możesz zwrócić się do Fdirect sp. z o.o. Ltd. o przeniesienie przekazanych nam danych do innej organizacji lub zażądać przekazania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f) wycofanie zgody - w każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

g) sprzeciwu - możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez Fdirect sp. z o.o. Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej prawem, zgłaszając swoje zastrzeżenia.

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem:
Fdirect sp. z o.o. ul. Rabieńska 18, 94-227 Łódź, Polska
e-mail: support @ newell.pro

9. W jakim celu używamy plików cookies?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dodaj do koszyka