Handleidingen

Hier kunt u meertalige handleidingen voor Newell-producten downloaden.

Garantievoorwaarden

De garantie wordt verleend voor een periode van 24-36 maanden vanaf de datum van aankoop, afhankelijk van het product.
Defecten die tijdens de garantieperiode aan het licht komen, worden binnen een termijn van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van inontvangstneming van het apparaat voor onderhoud, verholpen.

Indien onderdelen uit het buitenland moeten worden ingevoerd, wordt de reparatietijd verlengd met de tijd die nodig is om onderdelen in te voeren. De klant zal worden ingelicht over de verwachte reparatietijd van de apparatuur in verband met de noodzaak om onderdelen uit het buitenland in te voeren.

Reparatie onder garantie zal worden uitgevoerd na presentatie:
- een door de klant ondertekend garantiebewijs betreffende de defecte apparatuur,
- een geldig bewijs van aankoop van de uitrusting met vermelding van de verkoopdatum.
Het feit en de datum van de reparatie worden door de service bevestigd in het garantiebewijs.
De klant heeft het recht om vervanging van het product door een nieuw product aan te vragen, indien van toepassing:
- Tijdens de garantieperiode voert het servicecentrum 3 reparaties van hetzelfde defect uit, waarbij het apparaat nog steeds een defect vertoont dat het gebruik ervan zoals bedoeld verhindert.
- Het servicecentrum zal schriftelijk verklaren dat het niet mogelijk is het defect te verhelpen.
Indien, nadat aan de in punt 6 genoemde voorwaarden is voldaan, vervanging van het apparaat door een nieuw apparaat niet mogelijk is, heeft de klant recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage (aandrijfriemen, gloeilampen, leeslasers, enz.).
Schade veroorzaakt door aandrijfriemen, gloeilampen, leeslasers, enz. vallen niet onder de garantie.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door externe oorzaken, zoals: mechanisch letsel, vervuiling, overstroming, blikseminslag, overspanning van het elektriciteitsnet, hardware-installatie en software-update die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing, bediening die niet in overeenstemming is met het bedoelde gebruik, schade aan de luidspreker als gevolg van overbelasting van het signaal, oscillatie van de versterker of de signaalbron, het verschijnen van gelijkspanning aan de uitgang van de versterker.

De voorwaarde voor de Klant om de rechten die uit deze garantie voortvloeien te kunnen inroepen, is het gebruik, het onderhoud en de opslag van het materieel op de wijze die in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.
De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door een gebrek aan adequate bescherming van de apparatuur door de klant tijdens het vervoer, met name bij het uitnemen, inbrengen en overbrengen van de apparatuur.
De garantie dekt evenmin schade veroorzaakt door het gebruik van apparatuur die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik. Onder dit voorbehoud valt ook het gebruik van apparatuur voor amateurs voor professionele doeleinden. Dergelijke schade kan op kosten van de klant worden gerepareerd.
De garantie dekt geen aanspraken in verband met technische parameters van het product, voor zover deze in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Service heeft het recht om te weigeren om garantie reparatie uit te voeren in het geval van:
a) het vaststellen van een tegenstrijdigheid tussen de gegevens die uit de documenten naar voren komen en de gegevens op de apparatuur,
(b) verbreking of verbreking van zegels,
(c) eerdere eigen reparaties,
(d) structurele veranderingen, met inbegrip van verbouwingen en aanpassingen van de uitrusting.
Een weigering om een garantiereparatie uit te voeren, komt neer op het verlies van de garantie.
Bovenstaande garantievoorwaarden beperken of schorsen niet de rechten van de Koper die voortvloeien uit het niet in overeenstemming zijn van de goederen met het contract. De weigering om de herstelling onder garantie uit te voeren om de redenen vermeld in punt II.1.1. 15 (b) tot (d) staat gelijk met het verlies van de garantie.

Toevoegen aan mandje