Het doel van dit privacybeleid is uit te leggen hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie gebruiken.
Gelieve deze informatie zorgvuldig te lezen.

1. Welke rechtspersoon zal uw persoonsgegevens gebruiken?

Fdirect sp. z o.o. ul. Rabienska 18, 94-227 Lodz, Polen

2. Hoe zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken?

Fdirect sp. z o.o. zal uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
a) uitvoering van de handel;
b) communicatie;
c) marketing- en promotieactiviteiten;

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Fdirect sp. z o.o. is Art. 6 par. 1 lit. a) en b) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/45 / EG (toestemming, uitvoering van de overeenkomst of voltooiing van een bestelling).

3. Welke persoonsgegevens zullen wij gebruiken?

Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bovenstaande doeleinden van Fdirect sp. z o.o. worden in het bijzonder verwerkt:
Naam, bedrijfsnaam, zakenadres, e-mailadres, bankrekeningnummer.

4. Met welke middelen zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt via IT-besturingssystemen.

5. Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten die diensten verlenen aan Fdirect sp. z o.o. boekhoudkantoor en toezichthoudende autoriteiten zoals de Belastingdienst / Dienst Sociale Zekerheid.

6. Waarom is de doorgifte van uw persoonsgegevens vereist?

Het doorgeven van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de bepalingen van het contract.
Indien zij niet worden verstrekt, is het niet mogelijk goederen of diensten te verkopen die uit de sluiting van de overeenkomst voortvloeien.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:
a) toegang - u kunt om kosteloze toegang tot uw eigen gegevens verzoeken;
b) rectificatie - u kunt een aanvraag indienen bij Fdirect sp. z o.o. voor het corrigeren van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
c) verwijdering - u kunt een verzoek indienen bij Fdirect sp. z o.o., Ltd. voor de verwijdering van persoonlijke gegevens als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
- u hebt ingestemd met de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is;
- u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn of u bezwaar maakt tegen verwerking met het oog op direct marketing;
- persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;
- persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaat waarnaar Fdirect sp. z o.o. verwijst.
- persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

d) Beperking van de verwerking - u kunt bij Fdirect sp. z o.o. een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:
- u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in twijfel trekt - gedurende een periode waarin Fdirect sp. z o.o., Ltd. de juistheid van deze gegevens kan controleren; Verwerking in strijd is met de wet, en u zich verzet tegen het verwijderen van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik ervan te beperken;
- Fdirect sp. z o.o. heeft niet langer persoonsgegevens nodig voor de verwerking, maar het is noodzakelijk voor u om vorderingen vast te stellen, te onderzoeken of te verdedigen;
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van het recht op bezwaar en tegen de geautomatiseerde besluitvorming - totdat u erachter bent gekomen of de legitieme gronden op Fdirect sp. z o.o. zwaarder wegen dan uw bezwaar.

e) gegevensoverdracht - u kunt bij Fdirect sp. z o.o. Ltd. een verzoek indienen om de aan ons verstrekte gegevens over te dragen aan een andere organisatie of om uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat.

f) intrekking van toestemming - u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

g) verzet - u kunt bezwaar maken tegen de verwerking door Fdirect sp. z o.o. van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of enige andere situatie waarin de wet voorziet door uw voorbehouden kenbaar te maken.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, of gedurende de periode die wettelijk vereist is.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de beheerder:
Fdirect sp. z o.o. ul. Rabienska 18, 94-227 Lodz, Polen
e-mail: support @ newell.pro

9. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische en functionele doeleinden. Dankzij deze cookies kunnen wij de site aanpassen aan uw behoeften. Iedereen kan cookies accepteren of uitschakelen in de browser, zodat er geen informatie wordt verzameld.

Toevoegen aan mandje