Het doel van dit privacybeleid is uit te leggen hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie gebruiken.
Gelieve deze informatie zorgvuldig te lezen.

1. Welke rechtspersoon zal uw persoonsgegevens gebruiken?

Newell Technology Co., Ltd. met hoofdkwartier in Exchange Square, C Zone No.1
China South City, Pinghu Town, Shenzhen, China

2. Hoe zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken?

Newell Technology Co, Ltd. zal uw persoonsgegevens gebruiken met het oog op:
a) uitvoering van de handel;
b) communicatie;
c) marketing- en promotieactiviteiten;

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Newell Technology Co., Ltd. is Art. 6 par. 1 lit. a) en b) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/45 / EG (toestemming, uitvoering van het contract of voltooiing van een bestelling).

3. Welke persoonsgegevens zullen wij gebruiken?

Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden van Newell Technology Co., Ltd. zullen in het bijzonder worden verwerkt:
Naam, bedrijfsnaam, zakenadres, e-mailadres, bankrekeningnummer.

4. Met welke middelen zullen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt via IT-besturingssystemen.

5. Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten die diensten verlenen aan Newell Technology Co., Ltd. d.w.z. accountantskantoor en toezichthoudende autoriteiten zoals de belastingdienst / socialezekerheidsdienst.

6. Waarom is de doorgifte van uw persoonsgegevens vereist?

Het doorgeven van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de bepalingen van het contract.
Indien zij niet worden verstrekt, is het niet mogelijk goederen of diensten te verkopen die uit de sluiting van de overeenkomst voortvloeien.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:
a) toegang - u kunt om kosteloze toegang tot uw eigen gegevens verzoeken;
b) rectificatie - u kunt Newell Technology Co., Ltd. verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
c) Verwijdering - u kunt Newell Technology Co., Ltd. verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
- u hebt ingestemd met de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is;
- u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn of u bezwaar maakt tegen verwerking met het oog op direct marketing;
- persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;
- persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan Newell Technology Co, Ltd.
- persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

d) Beperking van de verwerking - u kunt Newell Technology Co., Ltd. verzoeken om beperking van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is:
- u de juistheid van uw persoonsgegevens in twijfel trekt - gedurende een periode die Newell Technology Co., Ltd. in staat stelt de juistheid van deze gegevens te controleren; de verwerking is in strijd met de wet, en u verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens, en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
- Newell Technology Co, Ltd. heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u heeft ze wel nodig voor het instellen, onderzoeken of verdedigen van vorderingen;
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van het recht van bezwaar en tegen de geautomatiseerde besluitvorming - totdat u te weten komt of de legitieme gronden op Newell Technology Co, Ltd. ze superieur zijn aan uw verzet.

e) gegevensoverdracht - u kunt Newell Technology Co., Ltd. verzoeken om de aan ons verstrekte gegevens over te dragen aan een andere organisatie of om uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat.

f) intrekking van toestemming - u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

g) verzet - u kunt bezwaar maken tegen de verwerking door Newell Technology Co, Ltd. uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing of een andere bij wet bepaalde situatie door uw voorbehoud kenbaar te maken.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, of gedurende de periode die wettelijk vereist is.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de beheerder:
Newell Technology Co., Ltd. met hoofdkwartier in Exchange Square, C Zone No.1, China South City, Pinghu Town, Shenzhen, China
e-mail: support @ newell.pro

9. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische en functionele doeleinden. Dankzij deze cookies kunnen wij de site aanpassen aan uw behoeften. Iedereen kan cookies accepteren of uitschakelen in de browser, zodat er geen informatie wordt verzameld.

Toevoegen aan mandje