Klimatförändringarna är en av de allvarligaste utmaningarna som mänskligheten står inför under 2000-talet. Den ökande koncentrationen av växthusgaser i atmosfären leder till global uppvärmning, vilket i sin tur orsakar extrema väderhändelser, stigande havsnivåer och förstörda ekosystem. För att motverka dessa negativa fenomen krävs inte bara ett globalt engagemang från regeringar och företag, utan också individuella åtgärder från var och en av oss. Omställningen av energisektorn till förnybara källor spelar en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna.

I den här artikeln tittar vi på hur förnybar energi kan bidra till att minska klimatförändringarna. Vi diskuterar olika källor till förnybar energi, såsom sol, vind, vatten och biomassa, och jämför dem med traditionella energikällor baserade på fossila bränslen. Vi presenterar data om utsläppen av växthusgaser som är förknippade med var och en av dessa källor och undersöker klimatfördelarna med att byta till förnybar energi.

Genom att bättre förstå kopplingen mellan förnybar energi och begränsning av klimatförändringarna hoppas vi kunna inspirera dig att vidta åtgärder för en mer hållbar framtid för vår planet.

I den här artikeln kommer du att lära dig:

 • Vad är klimatförändringar och vilka är de främsta orsakerna till dem?
 • Vilka är effekterna av den globala uppvärmningen på miljön och folkhälsan?
 • Vilka är skillnaderna i utsläpp av växthusgaser mellan traditionella och förnybara energikällor?
 • Hur kan förnybar energi bidra till att minska klimatförändringarna?
 • Vilka är fördelarna med förnybar energi för luftkvalitet och hållbarhet?
 • Vilka konkreta åtgärder kan var och en av oss vidta för att minska vår negativa påverkan på miljön?
 • Hur kan Newells produkter stödja hållbara metoder i hemmet och på kontoret?

Förstå klimatförändringarna

Fokus i dagens text ligger på långsiktiga väderförändringar, som kan orsakas av både naturliga processer och mänskliga aktiviteter. I dagens sammanhang syftar klimatförändringar främst på den globala uppvärmningen, en ökning av jordens medeltemperatur till följd av ökade utsläpp av växthusgaser. Gaser som koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) fångar upp värme i atmosfären, vilket leder till växthuseffekten.

Orsaker till klimatförändringar

Den främsta orsaken till dagens klimatförändringar är mänsklig aktivitet, framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Dessa processer släpper ut enorma mängder koldioxid, som är den viktigaste växthusgasen. Dessutom minskar avskogningen och den förändrade markanvändningen jordens förmåga att absorbera koldioxid, vilket förvärrar problemet. Enligt den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) har de antropogena utsläppen av växthusgaser varit den främsta orsaken till den observerade temperaturökningen sedan mitten av 1900-talet.

Effekter av den globala uppvärmningen

Effekterna av den globala uppvärmningen är mångfacetterade och påverkar olika aspekter av livet på jorden. Dessa inkluderar:

 • Extrema väderhändelser - Ökad frekvens och intensitet av orkaner, värmeböljor, torka och översvämningar.
 • Stigande havsnivå - smältande glaciärer och expanderande havsvatten får havsnivån att stiga och hotar kustområden.
 • Försämring av ekosystem - stigande temperaturer och förändrad nederbörd påverkar den biologiska mångfalden, vilket leder till utrotning av många arter och störningar i ekosystemen.
 • Effekter på människors hälsa - Klimatförändringarna påverkar hälsan genom att öka antalet infektionssjukdomar, förvärra problemen med luftkvalitet och värmestress.

Energikällor och deras inverkan på utsläppen av växthusgaser

Fossila bränslen som kol, olja och naturgas är världens främsta energikälla. Förbränningen av dem är dock en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Kol släpper ut mest CO2 per energienhet av alla fossila bränslen. Olja, som främst används i transportsektorn, är också en betydande utsläppskälla. Naturgas framställs ofta som ett "renare" fossilt bränsle, men utvinning och transport av naturgas kan leda till utsläpp av metan, som är en mycket kraftigare växthusgas än CO2.

Solenergi

Solenergi är en av de renaste källorna till förnybar energi. Tillverkningen av solpaneler medför vissa utsläpp av växthusgaser, men dessa är minimala jämfört med förbränning av fossila bränslen. När solpanelerna väl är installerade genererar de el direkt från solens strålar och släpper inte ut någon CO2 eller andra föroreningar under drift. Rapporter visar att solpaneler kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90% jämfört med traditionella energikällor.

Vindkraft

Vindenergi är en annan viktig faktor i kampen mot klimatförändringarna. Vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet utan att släppa ut växthusgaser. Utsläppen i samband med vindkraft beror främst på tillverkning, transport och installation av turbinerna, men de är betydligt lägre än för fossila bränslen. I praktiken är vindkraft en av de renaste och mest hållbara energikällorna.

Vattenkraft

Vattenkraft, även känd som vattenkraft, är en av de äldsta och mest utvecklade förnybara energikällorna. Stora vattenkraftsprojekt, t.ex. dammar, kan ge upphov till metanutsläpp från förmultnande organiskt material i undervattensområden, men överlag har vattenkraft låga CO2-utsläpp. Små vattenkraftverk som inte skapar stora reservoarer är ännu mer miljövänliga.

Biomassa

Biomassa är organiskt material som används som energikälla. Den kan komma från jordbruksavfall, skogsavfall eller specialodlade energigrödor. Förbränning av biomassa släpper ut CO2, men i teorin absorberar de växter som används för att producera biomassa lika mycket CO2 under tillväxten som släpps ut under förbränningen, vilket skapar en sluten kolcykel. Utsläppen kan dock bero på typen av biomassa och dess bearbetningsmetoder. Rätt hanterad kan biomassa vara en hållbar energikälla som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Fördelarna med förnybar energi i samband med klimatförändringarna

En av de viktigaste fördelarna med förnybar energi är den betydande minskningen av utsläppen av växthusgaser. Traditionella energikällor som kol, olja och naturgas genererar stora mängder CO2 och andra skadliga ämnen när de förbränns. Förnybar energi, inklusive sol, vind, vatten och biomassa, släpper däremot ut betydligt mindre växthusgaser, och i vissa fall nästan inga alls. Att byta till förnybara energikällor kan därför avsevärt minska de globala CO2-utsläppen, vilket är nyckeln till att minska den globala uppvärmningen.

Förbättrad luftkvalitet och hälsa

Luftföroreningar som svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och partiklar är ofta resultatet av förbränning av fossila bränslen och skadar människors hälsa. De orsakar andningsproblem, hjärtsjukdomar och för tidig död. Förnybar energi genererar betydligt mindre av dessa föroreningar, vilket leder till förbättrad luftkvalitet och hälsofördelar för befolkningen. Studier visar att en övergång till förnybara energikällor kan minska antalet luftföroreningsrelaterade dödsfall med upp till miljontals per år.

Hållbarhet och energioberoende

Förnybar energi främjar hållbarhet eftersom den bygger på resurser som är naturligt förnybara och inte utarmas, till skillnad från fossila bränslen. Dessutom kan länder som investerar i förnybara energikällor minska sitt beroende av importerade fossila bränslen, vilket leder till ett större energioberoende. Detta kan också stärka lokala ekonomier genom att skapa arbetstillfällen inom sektorn för förnybar energi, till exempel installation och underhåll av solpaneler, vindturbiner och vattenkraftverk.

Individuella åtgärder för att minska energiförbrukningen

Var och en av oss kan bidra till kampen mot klimatförändringarna genom att minska energiförbrukningen i vårt dagliga liv. Enkla åtgärder som att isolera ditt hem kan avsevärt minska behovet av uppvärmning och kylning, vilket leder till lägre CO2-utsläpp. Genom att välja energieffektiva hushållsapparater och LED-belysning kan man också göra betydande energibesparingar. Regelbunden service av värme- och luftkonditioneringsapparater ökar deras effektivitet och minskar därmed energiförbrukningen. Varje steg mot minskad energiförbrukning bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Användning av kollektivtrafik, cyklar, elbilar

Transporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Att använda kollektivtrafik istället för bilar minskar koldioxidutsläppen avsevärt. Cykling är ett miljövänligt alternativ för korta resor och främjar dessutom en hälsosam livsstil. Elbilar, som drivs av energi från förnybara källor, representerar framtiden för hållbara transporter. Att investera i laddningsinfrastruktur för elfordon och stödja politik som främjar deras användning kan bidra till att minska utsläppen från transportsektorn.

Installera solpaneler, delta i program för grön energi

Att installera solpaneler på taket på ditt hem är ett av de mest effektiva sätten att minska ditt koldioxidavtryck. Med solpaneler kan du producera din egen rena energi, vilket leder till en betydande minskning av CO2-utsläppen. För dem som inte kan installera solpaneler är det ett alternativ att delta i de program för grön energi som erbjuds av energileverantörerna. Dessa program gör det möjligt för konsumenterna att köpa energi från förnybara källor och därigenom stödja tillväxten inom sektorn för grön energi.

Medvetna inköpsval

Medveten konsumtion innebär att man fattar inköpsbeslut med hänsyn till deras miljöpåverkan. Att välja produkter med ett lågt koldioxidavtryck, till exempel produkter som tillverkas av förnybara material och på ett hållbart sätt, kan avsevärt minska vår påverkan på planeten. Att stödja företag som använder förnybar energi och har hållbara produktionsmetoder bidrar också till miljöskyddet. Att minska matsvinnet och återvinna är dessutom enkla steg som var och en av oss kan ta för att minska vår negativa påverkan på klimatet.

Byt ut batterierna mot Newell-batterier

Förändring börjar med små steg. Du behöver inte omedelbart bygga ett vattenkraftverk eller sätta upp väderkvarnar under ditt hus. Med Newell kan du göra en liten men betydelsefull förändring i ditt hem eller på ditt företag. Allt handlar om byta ut traditionella batterier mot laddningsbara batterier. Dessa är mer miljövänliga eftersom de kan laddas upp flera gånger och användas under lång tid, vilket avsevärt minskar avfallet och behovet av att ofta köpa nya batterier.

En ekologisk och ekonomisk lösning

Traditionella engångsbatterier blir efter användning farligt avfall som är svårt att göra sig av med. Newells laddningsbara batterier kan laddas upp hundratals gånger, vilket minskar avfallet och sparar pengar. Newells laddningsbara batterier erbjuder hög prestanda och tillförlitlighet. De är idealiska för att driva elektroniska enheter i hemmet, t.ex. fjärrkontroller, leksaker, ficklampor samt kontorsutrustning. Newell-batterier är lätta att använda och finns i en mängd olika storlekar, vilket gör att de kan användas i många enheter. Vi erbjuder också laddare som gör att du kan ladda cellerna snabbt och säkert, vilket gör användningen av dem ännu mer effektiv.

Här är något annat du behöver veta. Alla våra laddningsbara batterier och laddare har en 40-månaders garanti. Om det är något som bekymrar dig, låt oss veta det så kommer vår reklamationsavdelning att hjälpa till att lösa problemet med expressfart.

USB-C uppladdningsbara batterier

För en tid sedan utökade vi vårt sortiment med innovativa uppladdningsbara USB-C-batterier. Varje cell i den nya produktserien klarar upp till 1.200 laddningscykler. Det innebär att ett uppladdningsbart batteri kan ersätta upp till 1.200 engångsbatterier! Vi har också sett till att stödja den senaste tekniken. Våra nya batterier är extremt motståndskraftiga mot självurladdning. Om du laddar dem till fullo kan du vara säker på att de kommer att behålla cirka 80% av sin energi efter 12 månaders förvaring. Batterierna med integrerade USB-C-portar har skapats med hjälp av litiumjonteknik. Det innebär att de kan laddas, urladdas och laddas upp flera gånger när som helst. Med våra celler undviker du också den s.k. minneseffekten, dvs. att man "kommer ihåg" den minskade användningstiden.

Newells sortiment av de senaste "USB-C"-produkterna ser ut enligt följande:

 • Newell AA USB-C 1550 mAh 2-pack blisterförpackningar - AAA-batterier är några av de mest populära batterierna i världen. I setet hittar du 2 Newell uppladdningsbara batterier med USB-C-portar och en strömkabel. Du kan använda dem för att driva klockor, fjärrkontroller, ficklampor, spelkontroller, rökdetektorer, blodtrycksmätare eller leksaker, bland annat.
 • Newell AAA USB-C batteri 500 mAh 2 st blister - en något mindre version av "sticks" fungerar bra för liknande typer av enheter. Dessa batterier säljs också i set om 2, inklusive den medföljande kabeln.
 • Newell 9 V USB-C 500 mAh-batteri - ett utmärkt alternativ till traditionella rektangulära 6F22-batterier. Cellerna används bl.a. i radioapparater, miniräknare, brandvarnare, väggklockor eller elektriska kretsar som används för vetenskapliga ändamål. USB-A / USB-C-kabel medföljer.
 • Newell 18650 USB-C 2200 mAh-batteri - celler som ökar i popularitet fick äntligen uppleva en variant med en integrerad USB-C-port. De används bland annat i kameror, videokameror, ficklampor, elektroniska cigaretter, vaporisatorer och elverktyg.

Gå grönt!

Klimatförändringarna är en utmaning som vi alla står inför. Var och en av oss kan spela en viktig roll i kampen mot den globala uppvärmningen genom att fatta välgrundade beslut om vår energiförbrukning och stödja utvecklingen av förnybara energikällor. Att byta till förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och stödja gröna initiativ är åtgärder som kan ge betydande fördelar för vår planet och kommande generationer.

Genom att erbjuda energieffektiv LED-belysning, uppladdningsbara batterier och solcellskompatibla enheter vill vi stödja planeten. Med dessa lösningar kan var och en av oss göra små men betydelsefulla förändringar som sammantaget har en stor inverkan på miljön.

Lägg till i varukorgen